Магадлан итгэмжлэл

Аудитын байгууллага


Өргөдөл гаргахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

1. "Эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний мэргэжлийн байгууллагад тавих шаардлага, тэдгээрийг магадлан итгэмжлэх журам"-ын 3.1-т заасан шаардлагыг хангасан хуулийн этгээд дараах материалыг бүрдүүлэн эрчим хүчний аудитын байгууллагын магадлан итгэмжлэл авах тухай хүсэлтээ Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд гаргана. Үүнд:

  1. Эрчим хүчний аудитын байгууллагын магадлан итгэмжлэл хүссэн албан ёсны хүсэлт /Маягт 1-ын дагуу албан бланк дээр гаргана/;
  2. Байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  3. Байгууллагын товч танилцуулга /А4 цаасан дээр бичсэн байна/;
  4. 3-аас доошгүй орон тооны эрчим хүчний аудиторын ажилд авсан тушаал, байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, нийгмийн даатгалын дэвтэр /бичилт хийсэн/, цахим үнэмлэхний хуулбар, аудиторын гэрчилгээний хуулбар, дэлгэрэнгүй анкет;
  5. Инженер, эдийн засагч ажилтны мэргэжлийн үнэмлэх, диплом, цахим үнэмлэхний хуулбар, тухайн байгууллагад ажилладаг болохыг нотолсон холбогдох баримт бичиг, дэлгэрэнгүй анкет;
  6. Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс гаргасан жагсаалтын дагуу бүрдүүлсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй холбогдсон норм, стандарт, заавар, аргачлал зэрэг баримт бичиг;
  7. Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс гаргасан эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай хэмжих хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн танилцуулга, техникийн паспорт, фото зураг;
  8. Хэрэв 7-д заасан багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг түрээслэх бол байгуулсан түрээсийн гэрээ;
  9. Хавсралтад заасан маягт 2, маягт 3-ыг бөглөж өргөдөлдөө хавсаргана.

2. Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцаж, материал бүрдүүлэлтийн байдлыг нягтлан шалгаж болно.

3. Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс материал бүрдүүлэлттэй холбогдуулан шаардсан нэмэлт мэдээллийг хүсэлт гаргагч нь тухай бүр бүрдүүлж өгнө.
Файлыг татах
Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд


Эрчим хүчний аудитын байгууллагын
магадлан итгэмжлэл хүсэх тухай

Тус байгууллага нь ... оноос хойш ... чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн гүйцэтгэж байна.

Манай байгууллага нь Засгийн газрын 2016 оны 295 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний мэргэжлийн байгууллагад тавих шаардлага, тэдгээрийг магадлан итгэмжлэх журам”-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа тул Эрчим хүчний аудитын байгууллагын магадлан итгэмжлэл авах хүсэлт гаргаж байна.

Эрчим хүчний аудитын байгууллагын магадлан итгэмжлэл авахад шаардлагатай баримт бичгүүдийг үнэн зөв бүрдүүлсэн бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд ажлын талбар болон багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг үзүүлэхэд бэлэн байгаа болно.

Манай байгууллага нь эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагааг олгогдсон магадлан итгэмжлэлийн дагуу холбогдох хууль тогтоомжийг баримтлан гүйцэтгэнэ.

Хавсралт ... хуудастай.

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:ДАРГА/ЗАХИРАЛ ....................................... /ОВОГ НЭР/


ГАРЫН ҮСЭГ
Файлыг татах

1. Эрчим хүчний аудитын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн төрөл

2. Эрчим хүчний аудитын байгууллагын магадлан итгэмжлэл хүсэгчийн тодорхойлолт

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй холбоотой мэдээлэл

Хамгийн ихдээ та 6 аудитор нэмэх боломжтой!

3. Магадлан итгэмжлэл хүсэгчийн хавсралт файлууд

Таны мэдээлэл хавсралт файлуудыг оруулснаар баталгаажих тул, хавсралт файлуудаа заавал хуулаад бидэнд илгээнэ үү.