Хууль, эрх зүй

Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлж бүртгэх тухай

2018 оны 09 сарын 26

Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлж, бүртгэх тухай 232-р тогтоол