Хэрэглэгч

Босго хэмжээ

2021 оны 11 сарын 21
  • 3000м2 ба түүнээс дээш талбай бүхий төрийн болон орон нутгийн төсөвт байгууллага: 300кВт.ц/м2 жил
  • 5000м2 ба түүнээс дээш талбай бүхий бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага: 300кВт.ц/м2 жил
  • Уул уурхай /олборлох, боловсруулах үйлдвэр/: 5000МВт.ц жил
  • Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага: 4000МВт.ц жил
  • Эрчим хүч үйлдвэрлэгч: ДХЦЭХ 10%-жил
  • Эрчим хүч дамжуулагч: Алдагдал 2%-жил
  • Эрчим хүч түгээгч: Цахилгааны алдагдал 9%-жил, Дулааны алдагдал 7%-жил

Босго хэмжээ татах