Хэрэглэгч

Босго хэмжээ

2018 оны 03 сарын 23
  • 3000мба түүнээс дээш талбай бүхий төрийн болон орон нутгийн төсөвт байгууллага:

300кВт.ц/м2 жил

  • 5000мба түүнээс дээш талбай бүхий бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага: 

300кВт.ц/м2 жил

  • Уул уурхай /олборлох, боловсруулах үйлдвэр/:

5000МВт.ц жил

  • Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага: 

4000МВт.ц жил

  • Эрчим хүч үйлдвэрлэгч:

ДХЦЭХ 10%-жил

  • Эрчим хүч дамжуулагч:

Алдагдал 2%-жил 

  • Эрчим хүч түгээгч:  

Цахилгааны алдагдал 9%-жил

Дулааны алдагдал 7%-жил

 

Босго хэмжээ татах