Хэрэглэгч

Аудит хийлгээгүй үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн жагсаалт

2021 оны 06 сарын 14

Эрчим хүчний зохицуулах хороонд 2021 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар Засгийн газрын тогтоосон босго хэмжээнээс өндөр хэрэглээтэй 211 байгууллага Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчээр бүртгэгдээд байна. Эдгээр байгууллагуудаас 88 үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч эрчим хүчний аудит хийлгээгүй бөгөөд аудит хийлгэх хуулийн хугацаа дууссан байна. Аудит хийлгээгүй байгууллагын жагсаалтыг дараах холбоосоор татаж авна уу.

                 Аудит хийлгээгүй ҮХХ-ийн жагсаалт.pdf