Хэрэглэгч

Аудит хийлгэх ҮХХ

2021 оны 10 сарын 27

Эрчим хүчний зохицуулах хороонд 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар Засгийн газрын тогтоосон босго хэмжээнээс өндөр хэрэглээтэй 197 байгууллага Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчээр бүртгэгдээд байна. Эдгээр байгууллагуудаас Барилга байгууламжийн ангиллын 33, Эрчим хүч ангиллын 46, Эрчим хүчний салбарын 14 үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч эрчим хүчний аудит хийлгэх шаардлагатай байна. Аудит хийлгэх шаардлагатай байгууллагын жагсаалтыг дараах холбоосоор татаж авна уу.

Татах: /ҮХХ_аудит хийлгэх шаардлагатай_20211025.pdf