Хэрэглэгч

Аудит хийлгээгүй үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн жагсаалт

2020 оны 10 сарын 26

Эрчим хүчний зохицуулах хороонд 2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны байдлаар Засгийн газраас тогтоосон босго хэмжээнээс өндөр хэрэглээтэй 211 байгууллага Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчээр бүртгэгдээд байна. Эдгээр байгууллагуудаас 84 үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч эрчим хүчний аудит хийлгээгүй, үүнээс 29 байгууллага эрчим хүчний аудит хийлгэх хуулийн хугацаа дууссан байна. Аудит хийлгээгүй байгууллагын жагсаалтыг дараах холбоосоор татаж авна уу.

1. Барилга байгууламжийн ангилалтай аудит хийлгээгүй үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн жагсаалт

http://ecc.erc.gov.mn/uploads/04 ҮХХ/ББ-ийн ангиллын аудит хийлгээгүй ҮХХ жагсаалт.pdf

2. Эрчим хүчний салбарын ангилалтай аудит хийлгээгүй үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн жагсаалт

http://ecc.erc.gov.mn/uploads/04 ҮХХ/ЭХСалбарын Аудит хийлгээгүй ҮХХ жагсаалт.pdf

3. Эрчим хүчний хэрэглэгч ангилалтай аудит хийлгээүй үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн жагсаалт

http://ecc.erc.gov.mn/uploads/04 ҮХХ/ЭХХэрэглэгч ангиллын аудит хийлгээгүй ҮХХ жагсаалт.pdf