Users

Жагсаалт

03/23/2018

Улсын Их Хурлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар батлагдсан "Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай” хууль, Засгийн газрын 2016 оны 294-р тогтоол, 295 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тэдгээрийг боловсруулах аргачлал, хэрэгжилтийг тайлагнах журам"-ыг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2016 оны 232 дугаар тогтоолоор эрчим хүч хэмнэх  үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийг тодорхойлон бүртгэсэн. 

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЖАГСААЛТ