Хууль, эрх зүй

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

2022 оны 03 сарын 15

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 2007 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр                                                                                                    Улаанбаатар хот

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглаж эрчим хүч үйлдвэрлэх, нийлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

         Татах: СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ.pdf