Зөвлөмж

Гэрэлтүүлгийг зөв сонгож, зөв ашигласанаар цахилгааны хэмнэлт гарах боломжтой юу?

2020 оны 12 сарын 16

Хариулт: Чийдэнгийн бохирдолт нь түүний гэрэлтэхчадвар АҮК-ийг эрс бууруулдаг. Тоос ихтэй үйлдвэрлэлийнбайранд чийдэн бохирдсоноос гэрэлтүүлгийн хэмжээ

8-10 дахин буурдаг. Ийм учраас чийдэнг ямагт цэвэрлэжбайлгах нь гэрэлтүүлгэнд хэрэглэж буй цахилгаан эрчимхүчийг зохистой хэрэглэх, хэмнэлттэй зарцуулахад чухалүүрэгтэй. Гэрэлтүүлгийн чийдэнг цэвэрлэх хугацаа ньтухайн үйлдвэрлэлийн нөхцөлөөс болж янз бүр байдаг.Гэрэлтүүлгийг цэвэрлэх хугацааны нормыг хэтрүүлбэлүйлдвэрлэлийн байрны гэрэлтүүлэг бүдгэрч их хэмжээний

алдагдал гарах нөхцөл бүрдэнэ. Иймээс цэвэрлэгээний хугацааны нормыг хатуу баримтлах ньцахилгааныг үр ашигтай зарцуулах арга хэмжээний хамгийн энгийн хэлбэр болох юм.

Мэдээлэл зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан болно.