Зөвлөмж

Гэрэлтүүлгийг зөв сонгож, зөв ашигласанаар цахилгааны хэмнэлт гарах боломжтой юу?

2018 оны 03 сарын 01

Хариулт: Чийдэнгийн бохирдолт нь түүний гэрэлтэхчадвар АҮК-ийг эрс бууруулдаг. Тоос ихтэй үйлдвэрлэлийнбайранд чийдэн бохирдсоноос гэрэлтүүлгийн хэмжээ

8-10 дахин буурдаг. Ийм учраас чийдэнг ямагт цэвэрлэжбайлгах нь гэрэлтүүлгэнд хэрэглэж буй цахилгаан эрчимхүчийг зохистой хэрэглэх, хэмнэлттэй зарцуулахад чухалүүрэгтэй. Гэрэлтүүлгийн чийдэнг цэвэрлэх хугацаа ньтухайн үйлдвэрлэлийн нөхцөлөөс болж янз бүр байдаг.Гэрэлтүүлгийг цэвэрлэх хугацааны нормыг хэтрүүлбэлүйлдвэрлэлийн байрны гэрэлтүүлэг бүдгэрч их хэмжээний

алдагдал гарах нөхцөл бүрдэнэ. Иймээс цэвэрлэгээний хугацааны нормыг хатуу баримтлах ньцахилгааныг үр ашигтай зарцуулах арга хэмжээний хамгийн энгийн хэлбэр болох юм.

Мэдээлэл зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан болно.