Мэдээ, мэдээлэл

ЭХЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан хэвлэгдэн гарлаа

2020 оны 04 сарын 21

ЭХЗХ нь жил бүр үйл ажиллагааныхаа тайланг эмхэтгэн хэвлүүлж, тайлангаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарт тайлагнадаг уламжлалтай билээ. Энэхүү уламжлалын дагуу 2019 оны үйл ажиллагааны тайлангаа нэгтгэн гаргаад байна. Та бүхэн энэхүү тайлангаас Хорооны 2019 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа болон эрчим хүч хэмнэлтийн талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаар сонирхон танилцаарай.

http://ecc.erc.gov.mn/uploads/report/Жилийн үйл ажиллагааны тайлан_ERC_2020.pdf