Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч

Мэдээллийн хуудас

Та алхам болгоныг гүйцэд бөглөснөөр дараагийн алхам руу шилжих боломжтой!!!

Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын мэдээлэл

Файлаа сонгоно уу!

Үйл ажиллагааны мэдээлэл

Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны ерөнхий мэдээлэл

1. Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх (Тийм бол: /тусгай зөвшөөрөл тус бүрт бөглөнө/)

2. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, ажил үйлчилгээний мэдээлэл

3. Ажлын горимын талаарх мэдээлэл


Эрчим хүчний хэрэглээний мэдээлэл

1. Эрчим хүчний эх үүсвэрийн хангамж

2. Эрчим хүчээр хангагч байгууллагын мэдээлэл

Цахилгааны холболтын цэг

Цахилгааны тоолуурын мэдээлэл

Дулааны холболтын цэг

Дулааны тоолуурын мэдээлэл

3. Эрчим хүчээр ажилладаг тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн мэдээлэл

4. Барилга байгууламжийн ерөнхий мэдээлэл: /1000м2 барилга тус бүрээр бөглөнө/

Барилгын хэмжээ

Барилгын хаших хийц

5. Эрчим хүчний хэрэглээний мэдээлэл


Хуулийн хэрэгжилт

1. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт


Баталгаажуулах

Хамтран ажилласан та бүхэнд баярлалаа

Материалыг үнэн зөв бүрэн оруулсан гэдгийг баталж байна уу!

Файлаа сонгоно уу!
Файлаа сонгоно уу!