Хууль, эрх зүй

Эрчим хүчний аудитор, менежер бэлтгэх, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр бтлах тухай

2018 оны 09 сарын 26

Эрчим хүчний аудитор, менежер бэлтгэх, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр батлах тухай  160-р тогтоол