Зөвлөмж

Ашиглалтанд байгаа барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах ямар арга, замууд байдаг вэ?

2018 оны 09 сарын 19

Хариулт: Ашиглаж буй сууцны барилгын дулааны алдагдлыг бууруулахад дараах аргуудыг хэрэглэнэ. Үүнд:

 Барилгын хашлага хийцийн дулаан дамжуулалтыг багасгах, үүний тулд нэмэлт дулаалга хийх;

 Агаар нэвтрэлтийн алдагдлыг хязгаарлах, үүний тулд цонх, хаалганы завсар зайг битүүмжлэх эсвэл чанар сайтай цонх, хаалгаар солих, завсар зай нүх сүвийг таглах байдлаар барилгыг ерөнхийд нь битүүмжлэл сайтай болгох;

 Гадна болон дотор агаарын температурын зөрүүг багасгах замаар дулааны алдагдлыг бууруулах, үүний тулд шөнийн цагт болон ашиглалт багатай өрөөний температурыг бууруулж байх, жишээ нь, халаах хэрэгслийн термостат вентилээр усны температурыг тохируулах, бууруулах г.м;

 Гарч болох дулааны бусад алдагдлыг бууруулах, үүний тулд цонх, гадна хаалга нээлттэй байх үеийн “хяналтгүй” дулаан алдагдлыг бууруулах арга хэмжээ авах, тусгаарлах хөшиг, хаалт ашиглах, зуухны болон камин зуухны яндангаар дулаан алдагдахыг хязгаарлах г.м.

Барилгын дулааны алдагдлыг дээр дурдсан аргуудаар бууруулахаас гадна эрчим хүчний нийт хэрэглээг бууруулахад дараах зүйлүүдийг анхаарах нь чухал. Үүнд:

 Түлшийг аль болох үр ашигтай зарцуулах. Үүний тулд халаалтын зуухны ашиглалтын үеийн тохируулга, засвар үйлчилгээг чанартай бөгөөд тогтмол хийж байх;

 Халуун ус гаргаж авахад зарцуулах эрчим хүчийг хэмнэх. Үүний тулд халуун усны температурыг багаар тохируулан хэмнэлттэй зарцуулах;

 Цахилгааны эрчим хүчийг хэмнэлттэй зарцуулах. Үүний тулд шөнийн тарифт тоолуур тавих, цахилгаан эрчим хүчний зарцуулалт багатай тоног төхөөрөмж сонгох.

 Мэдээлэл зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан болно.