Users

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЖИЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БОСГО ХЭМЖЭЭ

03/23/2018

Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч гэж Эрчим хүчний хэрэглээ нь Засгийн газраас тогтоосон хэмжээнээс давсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хэлнэ.

Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээний босго хэмжээг Засгийн газар 3 жил тутамд шинэчлэн тогтооно. 

Засгийн газрын 2016 оны 294 дүгээр тогтоолоор Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний жилийн хэрэглээний босго хэмжээг тогтоосон. Энэхүү босго хэмжээг давсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчээр тодорхойлох, бүртгэх, бүртгэлээс хасах асуудлыг Эрчим хүчний зохицуулах хороо зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

Засгийн газрын 2016 оны 294 дүгээр

                                                                  тогтоолын хавсралт

 

 ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН

 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЖИЛИЙН

 ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БОСГО ХЭМЖЭЭ

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

  *Цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдалд шууд хэрэглэгчийн борлуулалтын утгыг тооцохгүй.

 

 

 Засгийн газрын 2016 оны 295 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тэдгээрийг боловсруулах аргачлал, хэрэгжилтийг тайлагнах журам"